MS Access - podstawowy

System zarządzania i tworzenia baz danych.


Cele szkolenia:

Ogólny:

zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Access na poziomie podstawowym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi poprawnie zaprojektować bazę danych,

• nabywa umiejętności  analizowania istniejącej bazy danych.


Dla kogo:

pracowników biurowych,

• osób pracujących w działach spedycyjnych, magazynowych, działach sprzedaży,

• dla wszystkich osób, które wykorzystują bazy danych w pracy.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• omówienie struktury programu (wygląd ekranu),

• schemat budowy bazy danych,

• projektowanie tabel i definiowanie typów umieszczanych w nich danych,

• tworzenie relacji zachodzących między tabelami,

• wprowadzenie pojęcia kwerendy, typy kwerend: wybierająca, aktualizująca, tworząca tabelę, dołączająca, usuwająca, krzyżowa,

• projektowanie kwerend i definiowanie kryteriów wyboru rekordów,

• grupowanie danych, sumowanie i zliczanie w kwerendach,

• zastosowanie formularzy do wprowadzania danych i obsługi bazy,

• omówienie narzędzi przybornika do projektu formularza,

• zmiana właściwości formantów,

• pola obliczeniowe na formularzach – korzystanie z konstruktora wyrażeń,

• samodzielne projektowanie formularza,

• sortowanie i filtrowanie rekordów w formularzu,

• tworzenie przycisków i definiowanie makropoleceń,

• przedstawianie danych w formie raportu,

• opcje wydruku raportu,

• samodzielne projektowanie raportu,

• sortowanie i grupowanie danych w raporcie (pojęcie sekcji),

• podstawy zarządzania i administrowania bazą danych,

• powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: MS Access - podstawowy

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!