FAQ

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

?Podane na stronie ceny są cenami brutto czy netto?

      Usługi szkoleniowe świadczone przez nasz Ośrodek są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 26 lit. a ustawy o VAT.


?Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam jakiś certyfikat lub zaświadczenie?


Jeśli szkolenie zostanie ukończone z wynikiem pozytywnym otrzyma Pan/i zaświadczenie MEN III/I wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.186).


?Jakie warunki muszę spełnić, żeby zapisać się na szkolenie?


W przypadku szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera kandydat musi spełnić następujące warunki: 

I. Uiścić opłatę za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.


W przypadku szkoleń z zakresu podstawowej obsługi danego programu (np. MS Excel, Adobe Photoshop) kandydat musi spełnić następujące warunki: 

I. Złożyć deklaracjię obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows w podstawowym zakresie,

II. Uiścić opłatę za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.


W przypadku szkoleń z zakresu zaawansowanej obsługi danego programu (np. MS Excel, Adobe Photoshop) kandydat musi spełnić następujące warunki:

I. Złożyć deklarację podstawowej znajomości zagadnień zaplanowanych na szkoleniu zaawansowanym,

II. Uiścić opłatę za szkolenie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

(źródło: Regulamin rekrutacji na szkolenia)


?Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ukończyć szkolenie z wynikiem pozytywnymi otrzymać zaświadczenie?

 

Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu należy wykazać się min. aktywnym uczestnictwem w zajęciach, min. 50% obecnością na zajęciach (w przypadku szkoleń UE lub indywidualnych zaleceń zleceniodawcy, frekwencja może zostać zwiększona do 80%), zaliczenie efektów szkolenia na podstawie egzaminu wewnętrznego (forma pisemna lub ustna zgodnie z zaleceniami).

(źródło: Statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Ośrodka Szkolenia Informatycznego DEMO)


?Nie jestem zadowolony/a ze szkolenia! Chciałbym/chciałabym złożyć reklamację!


Słuchacz może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Ośrodek odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu :)

 

Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!