AutoCAD podstawowy

Jeden z najlepszych i najwygodniejszych programów do projektowania wspomaganego komputerowo.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu AutoCAD na poziomie podstawowym.

Szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

• zna narzędzia rysunkowe,

• nabywa umiejętność prawidłowego wykonywania rysunków,

 umie zmodyfikować dowolny rysunek.


Dla kogo:

• kontruktorów,

kreślarzy,

architektów,

osób wykonujących rysunki budowlane,

uczniów i studentów szkół technicznych,

osób chcących poznać  podstawy projektowania wspomaganego komputerowo.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• Wprowadzenie do zagadnień CAD/CAM/CAE - wyjaśnienie pojęć CAD/CAM/CAE.

• Rola CAD w przemyśle. Pozycja AutoCAD na rynku oprogramowania CAD.

• Elementy interfejsu aplikacji AutoCAD.Menu, Paski narzędzi, Pasek stanu, Okno wprowadzania danych (poleceń), Palety narzędzi i Design center, Obszar roboczy.

• Podstawowe metody pracy - menu rysuj (Linia), okno poleceń, menu Zmiana, tryb Orto. Widok modelu i arkusza.

• Przeglądanie rysunku. Nawigacja w obszarze rysunku, powiększanie/zmniejszanie. Granice rysunku.

• Podstawowe narzędzia rysunkowe - Linia, Okrąg, Łuk, Prostokąt, Wielokąt, Polilinia

• Układy współrzędnych. Marker układu współrzędnych.

• Współrzędne bezwzględne, względne, biegunowe. Sposoby wprowadzania danych.

• Pozostałe narzędzia rysunkowe - Obszar, Pierścień.

• Zmiany obiektów. Metody zaznaczania obiektów.

• Menu Zmiana i pasek narzędzi Zmiana. (usuwanie obiektów, przesuwanie, kopiowanie).

• Zmiana Polilinii. Zmiana szerokości i innych cech poliginii, konwersja do splanuj.

• Modyfikacje odcinków i krzywych. Odcinanie i wydłużanie, praca ze splajnami, fazowanie i zaokrąglanie, łączenie obiektów.

• Odsuwanie i rozciąganie i odbicie.

• Rysowanie precyzyjne. Siatka, skok do siatki (ustawienia).

• Punkty charakterystyczne. Rysowanie i zmiany z zastosowaniem punktów charakterystycznych, śledzenie.

• Metody przyspieszania i optymalizacji pracy z AutoCAD. Organizacja pliku pomocy AutoCAD.

• Metody wyszukiwania informacji. Edycja pliku skrótów poleceń. Korzystanie z gotowych elementów.

• Bloki, Palety narzędzi i Centrum Danych Projektowych. Organizacja złożonych rysunków za pomocą bloków (wewnętrznych i dyskowych).

• Korzystanie z palet narzędzi oraz z zewnętrznych zasobów (Centrum danych projektowych).Szyk prostokątny i kołowy.

• Cechy obiektów. Cechy obiektów i ich reprezentacja w obszarze modelu i arkusza.

• Zmiana grubości i stylu linii. Menedżer cech.

• Warstwy. Tworzenie i edycja warstw. Metody zmiany cech obiektów i ich grup z wykorzystaniem warstw.

• Edycja obiektów z użyciem uchwytów. Edycja obiektów za pomocą uchwytów. Tryby pracy uchwytów (tryb rozciągania, przesuwania, obracania, skalowania, odbicia).

• Kreskowanie i Wymiarowanie. Przypisywanie kreskowania.

• Definiowanie stylu kreskowania.

• Kreskowanie obszarów z dziurami.

• Metody wymiarowania, Wymiarowanie automatyczne.

• Definiowanie stylu wymiarowania.

• Praca z tekstem. Atrybuty tekstu. Wstawianie napisów, modyfikacja napisów.

• Informacje uzyskane jako wynik zapytań. Obliczenia odległości, pola powierzchni i obwodu. Obliczenia w linii poleceń.

• Zapisywanie szablonów, praca z szablonami.

• Paca z rzutniami, Model i widok arkusza. Ustawienia arkusza. Rysunki w skali. Rozmiar i jednostki papieru.

• Przygotowanie złożonego rysunku technicznego wymagającego zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności.

• Powtórzenie wiadomości oraz egzamin końcowy.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku

w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: AutoCAD podstawowy

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!