MS Excel - podstawowy

Przeliczasz, analizujesz, kalkulujesz? Excel usprawni Twoją pracę.


Cele szkolenia:

Ogólny:

• zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie podstawowym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi przygotowywać i formatować dane w arkuszu kalkulacyjnym,

• nabywa umiejętności tworzenia wzorów/ formuł,

• potrafi stworzyć graficzną prezentację danych w arkuszu,

• potrafi korzystać z mechanizmów filtrowania i sortowania,

• umie tworzyć raport tabeli przestawnej.


 Dla kogo:

• ekonomistów,

• menadżerów,

• matematyków,

• statystyków,

• kosztorysantów,

• pracowników biurowych,

• wszystkich tych, którzy dokonują kalkulacji, przeliczeń oraz analiz.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

organizacja struktury funkcjonalnej Excela
   - wygląd ekranu, menu oraz paski narzędzi,

• wprowadzanie i edycja danych w arkuszu,

• konstruowanie formuł (wzorów),

• zarządzanie plikami (zachowywanie plików na dysku, tworzenie nowych oraz otwieranie istniejących plików),

• projektowanie szablonów,

• formatowanie danych w arkuszu
   - wprowadzenie pola tekstowego, wykorzystanie malarza formatów, formatowanie warunkowe,

• operacje na blokach danych:
   - przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, podstawowe czynności związane z zarządzaniem arkuszem (dodawanie wierszy, kolumn, usuwanie oraz dodawanie arkuszy),

• tworzenie arkuszy danych – praktyczne wykorzystanie różnych typów adresowania,

• praca z funkcjami, omówienie najczęściej wykorzystywanych funkcji z różnych kategorii,

• wykorzystanie kreatora do budowania formuł zagnieżdżonych z wykorzystaniem funkcji,

• tworzenie i obsługa baz danych w programie Excel,

• automatyczne wypełnianie seriami danych różnych typów,

• tworzenie wykresów – graficzna prezentacja danych zgromadzonych w arkuszu,

• korzystanie z systemu pomocy programu Excel,

• drukowanie arkusza,

• wstawianie łącz między arkuszami i skoroszytami,

• ochrona danych w arkuszu i skoroszycie,

• raport tabeli przestawnej,

• powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!